هزینه پیامک برای کابران اعتباری

تعدادقیمت (ریال)
بیشتر از ۵ میلیون تومان۱۲۹
۴ تا ۵ میلیون تومان۱۳۲
۳ تا ۴ میلیون تومان۱۳۴
۲ تا ۳ میلیون تومان۱۳۸
۱.۵ تا ۲ میلیون تومان۱۴۲
۱ تا ۱.۵ میلیون تومان۱۴۷
۵۰۰هزارتا ۱میلیون تومان۱۵۱
۳۰۰هزارتا۵۰۰هزار تومان۱۵۳
۲۰۰هزارتا۳۰۰هزارتومان۱۵۵
۱۰۰هزارتا۲۰۰هزارتومان۱۵۶
۵۰هزارتا۱۰۰هزارتومان۱۶۱
۰ تا ۵۰هزارتومان۱۶۹

User Review
0 (0 votes)
Call Now Button