تعرفه های پنل تماس تلفنی انبوه

مدت پالس

کوچکترین واحد زمانی که یک سیستم با آن کار میکند.

1 ثانیه

قیمت هر پالس

هزینه هر پالس

32.00 ریال

قیمت ثانیه داخل شبکه

هزینه یک ثانیه تماس داخل شبکه (همراه اول و تلفن ثابت)

32.00 ریال

قیمت ثانیه خارج شبکه

هزینه یک ثانیه تماس خارج شبکه (ایرانسل ،رایتل و …)

34.00 ریال

قیمت ثانیه نظرسنجی

هزینه ارسال یک ثانیه صوت در حالت نظرسنجی

32.00 ریال

قیمت ثانیه نقشه

هزینه ارسال از نقشه به ازای یک ثانیه

32.00 ریال

قیمت ثانیه TTS

هزینه استفاده از ابزار تبدیل متن به گفتار به ازای یک ثانیه

0.00 ریال

User Review
0 (0 votes)
Call Now Button